Üyelik Sözleşmesi

Madde 1

Taraflar

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir taraftan Çınarlı Mahallesi, 1587 Sokak No:2 K:14 D:1401 Ater Tower Konak - İzmir adresinde mukim BENİM ADIM İZMİR REKLAM YATIRIM A.Ş (bundan böyle “İZMİR MEKAN REHBERİ” olarak adlandırılacaktır) ile diğer taraftan aşağıda tanımlanan Web Sitesi’nde yer alan üyelik başvuru formu doldurarak İZMİR MEKAN REHBERİ’NİN işbu Sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan müşteri (bundan böyle “Üye” olarak adlandırılacaktır) arasında yapılmıştır. 

İşbu Sözleşme, Üye’nin üyelik başvurusu formunu tam olarak doldurup, üyelik sürecini tamamlaması, seçtiği hizmet paketine ait ücretin tamamını veya taksitli ödeme planı ile belirlenen ilk taksit tutarını tam olarak ödemesi ve İzmir Mekan Rehberi'nin onayı ile tamamlanmış ve yürürlüğe girmiş olur.

1.2 Üye, Web Sitesi’nde yer alan üyelik başvuru formunda “Kayıt Formu” başlığı altında verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak İzmir Mekan Rehberi'ne bildirmediği takdirde bu adrese gönderilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Üye, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, ayrı bir sözleşme öncesi bilgilendirme yapılmasını istemediğini ve Sözleşmede belirtilen ve Web Sitesi’nde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Taraflar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3. ve 4. maddelerinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan hususların uygulanmayacağı konusunda da mutabık olduklarını beyan ve kabul ederler.

 

Madde 2

Amaç

İşbu Sözleşme, İzmir Mekan Rehberi'nin oluşturduğu ve işlettiği aşağıdaki 3. maddede belirtilen Web Sitesi’nin Üye tarafından, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılması amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 3

Web Sitesi

3.1 İşbu Sözleşme kapsamında Üye’nin yararlanacağı Web Sitesi, İzmir Mekan Rehberi tarafından oluşturulan ve işletilen “www.izmirmekanrehberi.com ” adresli web sitesidir.

3.2 Web Sitesi, İzmir’de yeme&içme ve eğlence sektöründe yer alan tüm mekanları potansiyel hedef kitlesi ile buluşturmak, mekanların tanıtımını yapmak, mekanların iletişim ve özelliklerini paylaşarak potansiyel müşterilerin mekana rezervasyon yapmasını sağlamak amacıyla kurulmuş internet üzerinden ulaşılan elektronik bir platformdur. Web Sitesi’nin amacı, elektronik bir buluşma ortamı yaratarak mekanlar ile potansiyel müşterilerinin bilgilendirme, rezervasyon, iletişim işlemlerini kolaylaştırmaktan ibarettir.

3.3 İzmir Mekan Rehberi, Web Sitesi’nin (Üye dahil) üyeler ve son kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, üyelerin ve son kullanıcıların birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, ilanlarla ilgili her türlü kuralı, Web Sitesi’nin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere süre ve miktar koşulları ve/veya minimum ve/veya maksimum sınırlar koymaya, istediği zaman ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve Web Sitesi’nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Üye, İzmir Mekan Rehberi'nin bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

Madde 4

Web Sitesi’nin Üye tarafından kullanılması

4.1 Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetler üyeler tarafından, erişim hakkı sınırlamaları ve İzmir Mekan Rehberi'nin uygun göreceği diğer kriterlere göre farklı abonelikler tesisi suretiyle kullanılabilmektedir. İzmir Mekan Rehberi bu abonelik tiplerini dilediği gibi tespit etmeye, ilave türler ihdas etmeye, mevcut türleri kaldırmaya, türlerin içerik ve kapsamlarında değişiklik yapmaya yetkilidir. Web Sitesi’nde sadece ziyaret amacıyla bulunan son kullanıcılar, sadece İzmir Mekan Rehberi'nin kamuya açık olmasını uygun gördüğü ve dilediği zaman değiştirebileceği sınırlı bilgilere ücretsiz olarak ulaşabilirler. Bu bilgiler son kullanıcılar tarafından fikri mülkiyet hakları ile ilgili hükümlere uymak kaydıyla ve mesleki ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.

4.2 Üye, Web Sitesi’ni, işbu Sözleşme’nin, Sözleşme hükümlerine göre yürürlüğe girmesinden sonra kullanmaya başlayabilecektir. Web Sitesi’nin ve genel olarak sistemin Üye tarafından kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini Üye’nin kendisine aittir.

4.3 Üye, Web Sitesi’ni İzmir Mekan Rehberi tarafından kendisine verilecek kullanıcı adı ve şifresi vasıtasıyla kullanabilecektir. Kullanıcı şifrelerinin muhafazası, gizliliğinin sağlanması ve denetlenmesi sorumluluğu Üye’ye aittir. Kullanıcı adlarının ve kullanıcı şifrelerinin değiştirilmesi, Üye’nin yönetim panelinden kendisine verilen yetki ile yapılması mümkündür.

4.5 Üye, Web Sitesi’nde yayınladığı mekan içeriğiyle ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İlan, fırsat ya da menü bilgileri içerisindeki gerçek dışı fiyat, gerçek dışı bilgi, menü dışı ürünler ya da yanlış mekan özellikleri gibi parametreler olduğunda veya Üye’nin bilgi yayınlama yetkisinin olmadığından şüphelenilmesi halinde ilgili içerik, Üye’ye danışılmaksızın İzmir Mekan Rehberi tarafından sistemden kaldırılabilir.

4.11 Web Sitesi’ne Üye tarafından girilen ilan bilgilerinin doluluğu ve doğruluğu, fotoğrafların kalitesi ve geçmiş hareketler göz önünde bulundurularak Üye’ye ait ilanlar İzmir Mekan Rehberi tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir. İlan yayınlama kurallarının Üye tarafından sıklıkla ihlal edilmesi halinde, Sözleşme İzmir Mekan Rehberi tarafından bildirimsiz ve süre verilmeksizin tek taraflı olarak feshedilebilir. İzmir Mekan Rehberi ilan bilgilerini daimi olarak doğru ve hatasız giren diğer üyeleri, haksız rekabete yol açmayacak şekilde sistem algoritması yoluyla ödüllendirerek, o üye veya üyelere ait ilanların öne çıkmasını sağlayabilir.

4.12 Üyenin ilan yayınlama kurallarına riayet etmemesi halinde, İzmir Mekan Rehberi Üye’ye ait ilanlardaki bilgilerinin bir kısmı ya da tamamının yayından kaldırma hakkını saklı tutar.

4.13 İzmir Mekan Rehberi Üye’nin portföyüne eklediği tüm ilan bilgilerini ve resimleri Web Sitesi’nin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. İzmir Mekan Rehberi'nden kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde Üye, İzmir Mekan Rehberi'ni sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.14 Üye’nin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve Web Sitesi’nde kapsamı ve ücret bilgileri ayrıntılı olarak belirtilen ürün paketlerinden seçmiş olduğu pakete ilişkin ücreti Kredi Kartı veya EFT/havale suretiyle İzmir Mekan Rehberi'ne ödemesi gerekmektedir. İzmir Mekan Rehberi'nin Sözleşme konusu hizmeti Üye’ye sunma yükümlülüğü, hizmetin satın alınması ile ilgili olarak Üye tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve İzmir Mekan Rehberi'nin işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya Üye tarafından Sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle İzmir Mekan Rehberi'ne ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde Üye İzmir Mekan Rehberi üzerinden üyelere sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.

Madde 5

Üye’nin beyan ve yükümlülükleri

5.1 Üye, işbu Sözleşme’yi imzalamaya ve Sözleşme’den kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken yetkili olduğunu, İzmir Mekan Rehberi'ne verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlarda meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal İzmir Mekan Rehberi'ne bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2 Üye, Web Sitesi’ne, kendi adına girilecek tüm bilgilerin, ilan ve fotoğrafların doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, hak sahibinden izin almadan başkasına ait taşınmazlara ilişkin ilanları yayınlamayacağını, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağını, ilanlarını sürekli güncel halde tutacağını, işlem görmüş ilanları yayından kaldıracağını ve yaptığı her işlemde dürüst, iyiniyetli ve tedbirli ve basiretli bir tacir gibi davranacağını, İzmir Mekan Rehberi'nin, son kullanıcıların ve diğer üyelerin haklarına riayet edeceğini, Web Sitesi üzerinden yaptığı tüm ilanların şartlarını yerine getireceğini, özellikle ilanlarda yer verdiği fiyatlara uyacağını, son kullanıcılara ilanlarda yer alan fiyatlardan daha yüksek fiyatlar uygulamayacağını, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin İzmir Mekan Rehberi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3 Üye, Web Sitesi’ni haksız rekabet yaratmak, diğer üyelere zarar vermek, rakiplerini zor duruma düşürmek, kara para aklamak amacıyla veya yasal olmayan, kanunen yasak, ahlaka aykırı amaçlarla veya bunlara aykırı mal ve hizmet ticareti yapmak için kullanamaz.

5.4 Üye, Web Sitesi kanalıyla yapacağı ticaret ve bu kapsamdaki her bir işlemin, ilgili hukuk düzeninin koyduğu ithalat, ihracat, gümrük, kambiyo, standart hakkındaki hükümler de dahil olmak üzere tüm mevzuata uygun olacağını, gerekli tüm izin ve ruhsatları alacağını, yasalara ve İzmir Mekan Rehberi tarafından yayınlanan bildirimlere aykırı davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5 Üye, işbu Sözleşme kapsamında İzmir Mekan Rehberi'ne ödemekle yükümlü olacağı bedeli ödemekten kaçınmak amacıyla veya diğer amaçlarla gizli işlemler yapmayacak, söz konusu amaca yönelik işlemlerden kaçınacak, diğer üyeleri de böyle bir amaca teşvik etmeyecektir.

5.6 Üye, kullanıcı adı ve kullanıcı şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Web Sitesi’nde, Üye’ye ait kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi ile yapılan her işlem ve her eylem Üye tarafından yapılmış sayılır ve Üye’yi bağlar. Web Sitesi’nde Üye tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Üye’ye ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan Üye sorumlu olup, İzmir Mekan Rehberi bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

5.7 Üye, işbu Sözleşme’den ve Web Sitesi’ni kullanarak yaptığı her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masrafları kendisi öder. İzmir Mekan Rehberi'nin bu hususlarda bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması halinde, Üye bu konuda derhal İzmir Mekan Rehberi'ni tazmin etmekle yükümlüdür.

5.8 İşbu Sözleşme Üye’ye, Web Sitesi’ni Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, İzmir Mekan Rehberi'ne veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya Web Sitesi’nin içeriği üzerinde veya diğer hiçbir konuda hukuki bir hak vermez. Üye, İzmir Mekan Rehberi'nin ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ve diğer haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Web Sitesi’ni sadece kendi faaliyeti için kullanabilir.

5.9 Üye, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında, İzmir Mekan Rehberi ile, sistemle ve sisteme dahil diğer üyelerle ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve işbu Sözleşme’nin amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.10 Üye, sistemi kullanırken diğer üyelerin ve sistemi kullanan diğer kişilerin haklarına da saygı gösterecek, onları rahatsız edici davranışlardan kaçınacak ve iyi ilişkiler kurmayı amaçlayacaktır.

5.11 Üye, İzmir Mekan Rehberi'nin açık yazılı muvafakati olmadıkça, işbu Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini kısmen de olsa üçüncü kişilere devretmeyecektir.

5.12 Üye, İzmir Mekan Rehberi'ni ve çalışanlarını, Üye’nin işbu Sözleşme’nin şartlarını ihlal etmesi Web Sitesi’ni ya da ilgili diğer özelliklerini buna bağlı olarak kullanması, Üye’nin katıldığı ve Web Sitesi’nin kullanıldığı anlaşmalar, tamamladığı ya da tamamlayamadığı alım-satım, kiralama işlemleri nedeniyle veya telif hakkı, tescilli marka, patent ve diğer fikri hakları, gizlilik hakkı ya da üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi sonucunda oluşabilecek her türlü harcama, iddia, kayıp, talep ve diğer zararlardan ve avukat ücretlerinden muaf tutacağını ve gerekirse bunları tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 6

Gizlilik

6.1 Web Sitesi’nde makul güvenlik tedbirlerinin alınması İzmir Mekan Rehberi'nin sorumluluğundadır. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. İzmir Mekan Rehberi Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgileri, bu Sözleşmede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla kendi ticari sırlarına gösterdiği özen derecesinde gizli tutacaktır. Bu bilgilere işbu Sözleşme kapsamındaki hizmeti yerine getirmek amacıyla İzmir Mekan Rehberi ve bu amaçla İzmir Mekan Rehberi'nin izin verdiği diğer kişiler tarafından ulaşılabilmektedir. Kamuya açık bilgiler ile yetkili makamların talebi veya yasal olarak açıklama yapılması gereken durumlarda Üye’ye ait bilgiler açıklanabilir. Ayrıca, İzmir Mekan Rehberi üye sayısını artırmak ve işlettiği sistemi cazip kılmak için veya pazarlama amacıyla Üye’nin kimliğini/profilini üçüncü kişilere açıklayabilir veya Web Sitesi’nde belirtebilir.

6.2 Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı İzmir Mekan Rehberi sorumluluk kabul etmez. İzmir Mekan Rehberi'nin Üye’ye ait bilgileri toplaması, depolaması, istatistiki amaçlarla veya Üye’ye verilecek hizmet çerçevesinde veya öngörülen diğer hallerde kullanması, diğer kurumlarla paylaşması, işbu Sözleşme ve Web Sitesi’nde yer alan diğer hükümlere tabi olacaktır.

6.3 İzmir Mekan Rehberi'nin Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a. Üye tarafından sağlanan bilgiler

Üye’nin Web Sitesi’ni kullanarak veya e-posta, faks gibi diğer yollarla İzmir Mekan Rehberi'ne sağladığı bilgiler İzmir Mekan Rehberi tarafından alınmakta ve kaydedilmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Web Sitesi’ne üye olmak isteyen tüm kullanıcıların, üyelik bilgilerini tam olarak vermesi zorunludur. Ayrıca bazı ek bilgiler de istenebilir. Bu tür bilgilerin kaydı sürekli olarak sistemin sunucusunda tutulur ve Web Sitesi’nin mevcut amaçlarına uygun olarak kullanılır. Web Sitesi’nin faaliyet amaçları doğrultusunda diğer üyelere gerekli bilgiler sağlamak, ziyaretçilere daha iyi bir hizmet sunmak ve istatistiksel veriler elde etmek amacıyla da bilgi istenebilir ve elde edilen bilgiler bu amaçlarla kullanılabilir. Bu yolla Üye’den elde edilen bilgiler tamamen Üye’nin özgür iradesiyle sağlanan bilgilerdir. Verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Üye’nin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemelidir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep edilen hizmetin geçerliliğini, sorumluluk veya hakları etkileyebilir. Böyle bir durumda İzmir Mekan Rehberi hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle İzmir Mekan Rehberi bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü Üye’ye aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler

Üye’nin Web Sitesi’ni ziyareti sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerinin Üye’yi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce Web Sitesi’ne yapılan ziyaretlerde ve alınan hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarın “yardım” menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapılması gerektiği bulunabilir.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler

Üye’nin verdiği bilgilerin doğrulanması ve adres, telefon numarası gibi bilgilerin güncel tutulması gibi amaçlarla ve sadece İzmir Mekan Rehberi tarafından uygun ve gerekli görülmesi halinde, üçüncü kişi ve kurumlardan elde edilen bilgilerdir. Bu şekilde bilgi elde edilmesine ve kaydedilmesine Üye peşinen muvafakat eder. Ancak, İzmir Mekan Rehberi'nin bu tür bilgileri araştırma veya kontrol gibi bir mecburiyeti yoktur.

6.4 Web Sitesi’ne ve hizmetlere olan talebi belirlemek amacıyla üye ve kullanıcıların Web Sitesi’nde ziyaret ettiği bölümler ve IP adresleri kayıt altına alınabilir. Bu bilgiler üye ve kullanıcıların ihtiyacına göre şekillendirilecek içerik ve reklam çalışmaları hazırlamak amacıyla kullanılabilir. IP adresleri, kullanıcıları tanımlamayı ve açık demografik bilgilerinin toplanmasını sağlar. İzmir Mekan Rehberi IP adreslerini sunuculardaki sorunların giderilmesi ve Web Sitesi’ni yönetmek için de kullanabilir.

6.5 Üye, İzmir Mekan Rehberi'nin kendisine telefon, çağrı merkezi, faks, elektronik posta ve kısa mesaj yoluyla, bilgilendirme, reklam veya pazarlama amacıyla gönderilenler dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti göndermesine muvafakat ettiğini ve izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, gönderilen ticari elektronik ileti listesinden çıkmak için iletilerde yer alan iptal imkanını kullanabilir.

6.6 Üye’nin iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta adresi, v.s.) İzmir Mekan Rehberi ve İzmir Mekan Rehberi tarafından belirlenen firmalar hakkında bilgi, kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanılabilir. Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da iletişim bilgileri İzmir Mekan Rehberi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. İletişim bilgileri ayrıca Üye ile iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılabilir.

Madde 7

Fikri Haklar

7.1 Web Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ile İçerik ve Web Sitesi’nde yer alan diğer tüm eserlerin telif hakları İzmir Mekan Rehberi veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sözleşme’nin yapılmış olması veya bu Sözleşme kapsamında Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Üye’ye hiç bir hak vermez, kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Üye, Web Sitesi’nde yer alan hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.2 Üye, Web Sitesi ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerini İzmir Mekan Rehberi'ne bildirebilir. Üye, İzmir Mekan Rehberi'nin söz konusu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma ve/veya kullanmama hakkı olduğunu ve bu yüzden her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7.3 İzmir Mekan Rehberi'nin izni olmaksızın Web Sitesi’ne link vermek, Web Sitesi’nde yayınlanan herhangi bir bilgiyi başka bir mecra yada internet sitesinde kullanmak, çoğaltmak ve yayınlamak kesinlikle yasaktır.

7.4 Üye, Web Sitesi’ni kullanırken gireceği tüm ilan, bilgi, resim, fotoğraf veya diğer her türlü verinin üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal etmediğini, üçüncü kişilerden gelebilecek tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve İzmir Mekan Rehberi'ni bu taleplere karşı koruyacağını, İzmir Mekan Rehberi'nin bu yüzden uğrayacağı veya uğrayabileceği zararları ilk talepte ve itirazsız olarak tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 8

Sorumluluk Esasları İzmir Mekan Rehberi'nin Yetkileri

8.1 İzmir Mekan Rehberi sadece emlak alım-satım, kiralama işlerini kolaylaştırmak amacıyla Web Sitesi’ni kullanıma sunmakta olup, Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilcilik, acente, simsarlık, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik, danışmanlık veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye’nin Web Sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, Üye ve diğer üçüncü kişilerle İzmir Mekan Rehberi arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece Üye’dir.

8.2 Üye, Web Sitesi’ni kullanırken iyi niyet ve dürüstlük kuralarına uygun davranmayı, yasalara ve diğer hukuki düzenlemelere saygılı olmayı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemeyi, gizlilik kurallarına uymayı ve Web Sitesi üzerinden yaptığı işlemlerde İzmir Mekan Rehberi ve üçüncü şahıslara karşı doğan tüm yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye’nin, Web Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Web Sitesi’nden bilgi çekmesi yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde, TCK. mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak İzmir Mekan Rehberi tarafından savcılığa şikayette bulunulabilir.

8.3 İzmir Mekan Rehberi önceden bir bildirime veya herhangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi’nin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, Üye’den bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, Üye’nin Web Sitesi’ni kullanmasını engelleyebilir. Bunlardan dolayı İzmir Mekan Rehberi'nden işbu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında hiçbir hak talep edilemez. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da İzmir Mekan Rehberi mesul tutulamaz.

8.4 İzmir Mekan Rehberi 5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı” statüsündedir ve Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye’nin Web Sitesi kanalıyla yaptığı işlemlerin kaçakçılık, gümrük mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar Üye’ye aittir. Web Sitesi’ni kullanarak yaptığı işlemlerin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına Üye’ye aittir.

Madde 9

Süre

İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri 7 (yedi) gün önceden yapacağı bir ihbarla istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih tarihine kadar satın alınmış olan abonelik paketleri geçerliliklerini kendi süreleri içinde korurlar ve bu abonelik paketlerinden doğan İzmir Mekan Rehberi alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş üyelik aidatlarından iade yapılmaz. Ancak, fesih bildiriminde bulunan taraf İzmir Mekan Rehberi ise, peşin ödenen üyelik aidatının fesih tarihinden sonraya isabet eden kısmı Üye’ye iade edilir. Taraflar, bu şekilde yapılan fesih nedeniyle birbirlerinden başkaca hiçbir talepte bulunamazlar.

Madde 10

Diğer hükümler

10.1 Üye, işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerinin herhangi birini ihlal ettiği takdirde, bundan doğan tüm sorumluluk kendisine ait olacağı gibi, bu ihlalin, İzmir Mekan Rehberi ve üçüncü kişiler nezdinde doğuracağı tüm zararları da tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Buna rağmen İzmir Mekan Rehberi'nin sorumlu tutulduğu durumlarda, İzmir Mekan Rehberi'nin Üye’ye rücu hakkı vardır.

10.2 İzmir Mekan Rehberi Üye’yle diğer üye veya son kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İzmir Mekan Rehberi hiçbir şekilde, diğer üyelerin veya son kullanıcıların Üye’yle sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını ve benzer diğer hususları garanti etmez. İzmir Mekan Rehberi Üye’nin gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı Üye’ye aittir. İzmir Mekan Rehberi'nin, bu hukuki ilişkilerin dışında olması, Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerinin hiçbirine halel getirmez.

10.3 İzmir Mekan Rehberi yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale ve benzeri hususlara Web Sitesi’nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. İzmir Mekan Rehberi bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. İzmir Mekan Rehberi tarafından sağlanan hizmetler hiçbir şekilde tavsiye niteliğinde değildir. Üye bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla İzmir Mekan Rehberi'nden bir talepte bulunamaz.

10.4 İzmir Mekan Rehberi yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

10.5 İzmir Mekan Rehberi Üye’nin dahil olduğu sistemi mevcut haliyle Üye’nin kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden İzmir Mekan Rehberi'nin, işbu Sözleşme altında Üye’ye karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Üye, Sözleşmenin ihlal edildiği ve/veya kendisinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle İzmir Mekan Rehberi'nden hiç bir talepte bulunamaz.

10.6 İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda, İzmir Mekan Rehberi'nin defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Taraflar, elektronik ortamda ve Web Sitesi üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, İzmir Mekan Rehberi tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

10.7 Madde başlıkları kolaylık amacıyla konulmuş olup, Sözleşmenin yorumunu etkilemeyecektir.

10.8 İşbu sözleşmenin kabulü, varsa Taraflar arasında yapılmış önceki üyelik sözleşmesini ortadan kaldırır ve onun yerine geçer.

 

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası; kişisel bilgilerinizin İçerenköy Mah., Eski Üsküdar Cad., No: 10, VIP Center, Kat: 10, Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EJ İnternet Hizmetleri Danışmanlık Eğitim Reklam ve Organizasyon Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “İzmir Mekan Rehberi.com” veya "İzmir Mekan Rehberi" olarak anılacaktır) tarafınca toplanımı, kullanımı, saklanımı, paylaşımı ve korunması ile ilgili gizlilik haklarınızı tanımlamaktadır. Gizlilik ilkeleri İzmir Mekan rehberi.com tarafından, İzmir Mekan Rehberi'nin gizlilik konusundaki sorumluluklarının tesbiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki veriler www.İzmir Mekan Rehberi.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

İzmir Mekan Rehberi.com üyelik formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon, e-posta adresi ...gibi) girmelidir. İzmir Mekan Rehberi Üyelik Sözleşmesi’nde aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımıza, firmamız ve tarafımızca belirlenen firmalar hakkında bilgi, kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanmaktayız. Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da talep edilen bilgileri İzmir Mekan Rehberi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. İletişim bilgileri ayrıca kullanıcılarımızla iletişime geçmemiz gerektiğinde kullanılacak ve kullanıcımızla iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılacaktır.

Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler. Bilgilendirme, tanıtım ve reklam faaliyetlerini içeren toplu mail gönderiminden rahatsızlık duyan ve çıkmak isteyen kullanıcılarımız herhangi bir zamanda e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız" linkine tıklayarak, kolayca gruptan çıkabilirsiniz. İzmir Mekan Rehberi internet sayfası üzerinden kullanıcı kaydı içerisinde herhangi bir finansal bilgi (kredi kartı bilgileri, hesap numarası) ve kişiye özel bilgiler (vergi numarası, kimlik numarası vb.) toplanmamaktadır.

Kişiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgiler, istenilen tüm durumlarda kullanılabilir ve ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılacaktır. İzmir Mekan Rehberi Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Harici durumlar (Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak; kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu haller) bu kapsama girmemektedir.

İzmir Mekan Rehberi.com, kullanıcılarının IP adreslerini sunuculardaki sorunların giderilmesi ve internet sitesini yönetmek için kullanacaktır. IP adresleri, kullanıcıları tanımlamayı ve açık demografik bilgilerinin toplanmasını sağlar. Bu bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

Kullanıcı olarak İzmir Mekan Rehberi.com’a giriş yaptığınızda İzmir Mekan Rehberi tarayıcılara çerez(cookie) bırakmaktadır. Cookie, web sunucusunun sizin bilgisayarınızda sakladığı bir dosyadır. İzmir Mekan Rehberi'nin cookie kullanmasının amacı; siz tekrar siteye döndüğünüzde sunucuların sizi tanıması ve sizin daha önceden yaptığınız değişiklikleri, özelleştirmeleri algılayabilmek ve sizlere bütünleşik hizmet sunabilmektir. Ayrıca dünya standartlarında kullanılan Google ve Facebook pazarlama etiketleri için kullanılmaktadır. İzmir Mekan Rehberi bu etiketler kullanılarak pazarlama faaliyetleri yürütebilir.

İzmir Mekan Rehberi "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman www.İzmir Mekan Rehberi.com sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklik yapılan Gizlilik Politikası, yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Görüş, öneri ve sorularınız için www.İzmir Mekan Rehberi.com’da yer alan “İletişim” sayfasını kullanabilir ya da hafta içi 09:00-18:30 saatleri arasında +90.232 446 32 30 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Malzemeler


Hamur Tipi


İçecek


FOTOĞRAF YÜKLE


OTELE MESAJ GÖNDER


MEKANA MESAJ GÖNDER


OTELE MESAJ GÖNDER


GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN


GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN


ÜYE OL


FACEBOOK İLE GİRİŞ TWITTER İLE GİRİŞ

GİRİŞ YAP


FACEBOOK İLE GİRİŞ TWITTER İLE GİRİŞ ÜYE OL